کونگ فو

تصویر گرفته شده از حمیدرضاهمتی شالبندمشکی کونگ فو .شاگرداستادسینا قاصدی واستادمحمدحلوائی
 

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد